Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WJM evenementen – promoties

Definities
1. WJM evenementen – promoties: WJM evenementen – promoties, gevestigd te Voorschoten onder KvK nr. 27360871.
2. Klant: degene met wie WJM evenementen – promoties een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: WJM evenementen – promoties en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens WJM evenementen – promoties.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van WJM evenementen – promoties zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt WJM evenementen – promoties zich het recht
voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant
hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt WJM evenementen – promoties slechts, nadat de klant deze schriftelijk
(of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die WJM evenementen – promoties hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die WJM evenementen – promoties hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WJM evenementen – promoties te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die WJM evenementen – promoties niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding
geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid
3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door WJM evenementen – promoties vastgesteld op grond van de
werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WJM evenementen – promoties, geldend voor de
periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door WJM evenementen – promoties een totaalbedrag zijn overeengekomen, is
dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken,
zijn overeengekomen.
8. WJM evenementen – promoties is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient WJM evenementen – promoties de klant tijdig te laten
weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. WJM evenementen – promoties heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal WJM evenementen – promoties prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met WJM evenementen – promoties op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. WJM evenementen – promoties mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat WJM evenementen – promoties de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in
gebreke hoeft te stellen.
4. WJM evenementen – promoties behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WJM evenementen – promoties gerechtigd een rente
van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan WJM evenementen – promoties.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag WJM evenementen – promoties zijn verplichtingen opschorten totdat de klant
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van WJM evenementen – promoties op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WJM evenementen – promoties, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WJM evenementen – promoties te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is WJM evenementen – promoties gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten
aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. WJM evenementen – promoties roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht
betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan WJM evenementen – promoties, tenzij partijen hierover andere
afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op
voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
• het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
•  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@we-je-em.nl, indien gewenst met
behulp van het herroepingsformulier dat via de website van WJM evenementen – promoties, https://www.we-je-em.nl,
kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan WJM evenementen – promoties, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Algemene voorwaarden WJM evenementen – promoties Pagina: !2/8
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van WJM evenementen – promoties indien de volledige
bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor
terugbetaling in aanmerking komen, zal WJM evenementen – promoties deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van
het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het
product tijdig aan WJM evenementen – promoties heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. WJM evenementen – promoties kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder
zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van WJM evenementen – promoties heeft
voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is
aan WJM evenementen – promoties.
3. WJM evenementen – promoties is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan WJM evenementen –
promoties te verrekenen met een vordering op WJM evenementen – promoties.

Eigendomsvoorbehoud
1. WJM evenementen – promoties blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan
al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van WJM evenementen – promoties op grond van wat voor met WJM
evenementen – promoties gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de
nakoming.
2. Tot die tijd kan WJM evenementen – promoties zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of
anderszins bezwaren.
4. Indien WJM evenementen – promoties een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft WJM evenementen – promoties het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij WJM evenementen – promoties, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft WJM evenementen – promoties het recht
om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan WJM
evenementen – promoties kan tegenwerpen.

Levertijd
1. De door WJM evenementen – promoties opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan WJM evenementen –
promoties door WJM evenementen – promoties schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de
overeenkomst te ontbinden, tenzij WJM evenementen – promoties niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke
waarvan WJM evenementen – promoties niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan WJM evenementen – promoties, bij gebreke
waarvan WJM evenementen – promoties niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
•  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
•  zaken van WJM evenementen – promoties die bij de klant aanwezig zijn
•  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van WJM evenementen – promoties de polis van deze verzekeringen ter inzage.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te
sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering
zou worden gedekt.

Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

Montage/Installatie
Hoewel WJM evenementen – promoties zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit
te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WJM
evenementen – promoties enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte
wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het
defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
• het product is nog niet gebruikt
2. Niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste
artikelen en voor de klant bedrukte artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst
1. WJM evenementen – promoties voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.
2. WJM evenementen – promoties heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten
door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WJM evenementen – promoties tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WJM evenementen – promoties tijdig kan beginnen aan de uitvoering van
de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan WJM evenementen – promoties.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert WJM evenementen – promoties de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WJM evenementen – promoties redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,
dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen WJM evenementen – promoties en de klant betreffende een dienst of diensten wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming
van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant WJM
evenementen – promoties schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom
1. WJM evenementen – promoties behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of
andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WJM
evenementen – promoties (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van WJM evenementen – promoties ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende WJM evenementen – promoties waarvan de klant weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat
verspreiding ervan WJM evenementen – promoties schade kan berokkenen.
Algemene voorwaarden WJM evenementen – promoties Pagina: !5/8
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
•  die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
•  die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een
periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom
overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft
er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten
van WJM evenementen – promoties waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart WJM evenementen – promoties tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door WJM evenementen – promoties geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door WJM evenementen – promoties geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant WJM evenementen – promoties daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen WJM evenementen – promoties uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat WJM evenementen –
promoties in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat WJM
evenementen – promoties gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WJM evenementen – promoties.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling WJM evenementen – promoties ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als WJM evenementen – promoties een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan WJM evenementen –
promoties verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid WJM evenementen – promoties
1. WJM evenementen – promoties is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien WJM evenementen – promoties aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Algemene voorwaarden WJM evenementen – promoties Pagina: !6/8
3. WJM evenementen – promoties is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien WJM evenementen – promoties aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief
en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding
van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van WJM evenementen – promoties vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WJM evenementen – promoties toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door WJM evenementen – promoties niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WJM evenementen – promoties in verzuim is.
3. WJM evenementen – promoties heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien WJM evenementen –
promoties kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn
verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WJM evenementen –
promoties in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan WJM evenementen – promoties kan
worden toegerekend in een van de wil van WJM evenementen – promoties onafhankelijke situatie, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van WJM evenementen – promoties kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor WJM evenementen – promoties 1 of meer verplichtingen naar de
klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat WJM evenementen – promoties er weer aan
kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. WJM evenementen – promoties is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als
het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden
1. WJM evenementen – promoties is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WJM evenementen – promoties zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van WJM evenementen – promoties.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat WJM evenementen – promoties bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WJM evenementen – promoties is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 25 maart 2021.

Kennis maken?

Bel!

+31715426709

 

Kom langs!

Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten

Bedrijfsgegevens

KvK: 27360871
BTW: NL001982823B47

 

Volg WJM

Waar kan ik u mee helpen?